วันที่มีผลใช้บังคับ: 18 October, 2022

นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราในร้านค้า การจัดงาน (เช่น การจัดแสดงสินค้าชั่วคราวในสถานที่ต่าง ๆ) ผ่านการให้บริการลูกค้า โปรแกรมสมาชิก/โปรแกรมสะสมแต้ม บนเว็บไซต์ค้าปลีกของแบรนด์ Dockers® และแบรนด์ Levi’s® บนแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) หรือบนเว็บไซต์องค์กรของเรา (levistrauss.com) (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”)

การที่คุณส่งข้อมูลผ่านหรือใช้แพลตฟอร์มของเรา คุณรับทราบว่าเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่คุณแจ้งให้เราทราบ และตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนด คำว่า “LS&Co.” “ของเรา” และ “เรา” ตามที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายถึง Levi Strauss & Company ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เว้นแต่จะมีนิติบุคคลอื่นในประเทศที่คุณอยู่ตามที่ระบุไว้ใน “ประกาศเพิ่มเติม” ด้านล่างนี้) โดย LS&Co. เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มแบรนด์ Levi’s®และ Dockers® อย่างไรก็ตาม Beyond Yoga เป็นบริษัทย่อยของ LS&Co. ดังนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Beyond Yoga ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ https://beyondyoga.com/pages/privacy-policy จะใช้บังคับกับคุณเมื่อคุณทำธุรกรรมกับ Beyond Yoga

LS&Co.
ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ตลอดเวลาเพื่อให้นโยบายเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและหลักเกณฑ์ ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจของเรา โดยเราจะเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ได้ปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดบนแพลตฟอร์มของเราอยู่เสมอ ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต การที่คุณยังคงเข้าถึง และ/หรือใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว เราจะถือว่าคุณยอมรับและตกลงตามแนวปฏิบัติของเรา โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้คุณทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว และบุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ทราบ

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่ได้รับจากคุณ และเราถือว่าความรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง เราได้สร้างสรรค์สินค้าของแท้โดยเป็นผู้นำในธุรกิจด้วยค่านิยมของเรามายาวนานกว่า 160 ปี และเรายังคงพยายามสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ เพื่อทำให้สินค้าและการบริการของเรามีชีวิต โดยเราจะทำให้เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการของคุณเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัว